Jdi na obsah Jdi na menu
 


Blíží se 3 ročník CHL 2008 - 2009

3. 7. 2008
MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA 2008 – 2009
CHL (City Hockey League) – 3. ročník
O putovní pohár starosty města Česká Třebová

Pořadatel: Hokejový oddíl Lokomotiva Česká Třebová
Místo konání: Zimní stadion Na Skalce Česká Třebová
Termín konání: 15. září 2008 – 31. března 2009

SOUTĚŽNÍ ŘÁD

1. Předpis:
CHL je amatérskou soutěží bezkontaktního ledního hokeje určenou pro hráče, kteří chtějí si chtějí zahrát pro radost s minimálním rizikem zranění. V soutěži nemohou hrát hráči mladší 17 let (hráči do 18 let pouze s písemným souhlasem rodičů a s potvrzením od lékaře). Registrovaní hráči se nemohou soutěže zúčastnit (více viz bod 7D soutěžního řádu). Turnaje se mohou zúčastnit i dívky a ženy starší 17 let (všechny bez výjimky s potvrzením lékaře).
Všichni účastníci startují v soutěži na vlastní nebezpečí, což stvrzují podpisem na soupisce družstva CHL.

2. Technická ustanovení:
Soutěž řídí výkonný výbor (dále VV CHL).
VV CHL řeší všechny vzniklé sporné situace, vede disciplinární řízení s hráči, kteří obdrží vyšší trest za zvlášť hrubé zákroky či hrubé nesportovní chování. VV CHL si vyhrazuje právo zastavit činnost nebo i vyloučit ze soutěže hráče, který se hrubě proviní proti soutěžnímu řádu CHL (např. opakované konflikty či rvačky, atd.).
Rozhodnutí VV CHL ve všech případech je konečné, pro všechny účastníky CHL závazné a není proti němu odvolání.

3. Komunikace:
Komunikace probíhá zejména pomocí e-mailů s vedoucími týmů nebo v nutných případech telefonicky.

Telefony: Filip Maršík 776 005 625
Radko Jasanský 605 571 896
Jiří Nešícký 731 449 817

4. Prezentace:
Oficiálními stránkami CHL jsou: www.hokej.ceskatrebova.com a www.ekobi.cz.
Elektronická pošta CHL je: CHLceskatrebova@atlas.cz.
Prezentace a výsledky soutěže budou uveřejňovány na oficiálních webových stránkách soutěže, v Českotřebovském zpravodaji, ve vývěskách oddílu a na zimním stadionu.

5. Finanční náležitosti:
Každý tým uhradí vklad 1000,-, vratnou jistinu 1000,- do 1.září 2008 a dále zálohu 1500,- krát počet zápasů podle zvoleného systému do 15. září 2008 (zahájení soutěže).

Jistina slouží k vyrovnání manipulačních poplatků za přestupy hráčů a dopisování na soupisku a k motivaci týmů dodržovat pravidla a soutěžní řád. V případě bezproblémové sezony se celá částka týmu vrátí. Naopak při vyčerpání jistiny bude další účast týmu v soutěži podmíněna složením dalších 1000,- Kč.

6. Podmínky účasti:

Do 15. srpna 2008:
- odevzdat (e-mailem: CHLceskatrebova@atlas.cz) řádně vyplněná přihláška, která musí obsahovat:
• plný název týmu,
• příjmení, jméno, e-mail a telefon vedoucího týmu a minimálně jedné další kontaktní osoby


Do 1. září 2008:
- složit účastnický vklad (1000 Kč ) a jistina (1000 Kč).
• při odhlášení ze soutěže se účastnický vklad nevrací!
• účastnický vklad a jistinu (případně soupisku) složí zástupce týmu u pana Radko Jasanského (po telefonické domluvě)
- odevzdat soupisku

Odevzdaná soupiska na předtištěném formuláři (možno získat na www.hokej.ceskatrebova.com) vyplněná na stroji nebo počítači, která musí obsahovat:
• plný název týmu,
• jednotná barva dresů
• údaje o vedoucím družstva (může být hrající, příjmení, jméno, e-mail, telefon) a další kontaktní osobě
• úplné údaje o hráčích – maximálně 27 hráčů včetně libovolného počtu brankářů (které je povinné na soupisku vyplnit)
• u všech hráčů uvést příjmení, jméno, datum narození, dodat fotografii a vlastnoruční podpis hráče (může hrát roli při konfrontaci!!!)
• brankáři musejí být na soupisce svého týmu, zároveň ale můžou (se souhlasem svého týmu) nastoupit za tým jiný (i v jeden den)
• vedoucí týmu zodpovídá za úplné a pravdivé vyplnění všech údajů

Do 15. září 2008:
- uhrazení zálohy 1500,- krát počet zápasů.
Do soutěže budou přijata pouze družstva, která splní bezezbytku všechny tyto podmínky.

7. Soutěžní řád:

A. Systém soutěže:
Předpokládaný systém soutěže: v prvním kole se utkají všechny týmy jednokolově každý s každým. Po skončení této části budou týmy rozděleny podle výkonnosti do skupin. V nich se systémem jednokolově každý s každým utkají o konečné pořadí v soutěži. Přesný systém soutěže bude určen po uzávěrce přihlášek.

Vítězství v řádné hrací době je za 3 body, za vítězství po trestných stříleních za 2 body, porážka po trestných stříleních za 1 bod. Pořadí družstev po skončení soutěže nebo její části mezi družstvy zařazenými do téže skupiny soutěže, se určí podle článku 410 Soutěžního řádu ledního hokeje (body, vzájemný zápas nebo minitabulka vzájemných zápasů, rozdíl skóre, podíl skóre, vyšší počet vstřelených branek, atd…).

Začátek každého utkání je pevně určen úředním začátkem utkání podle rozpisu CHL. Rezervovaná doba pro utkání je 75 minut na jeden zápas. Úvodních 10 minut je na rozbruslení, poté následuje zápas na 2 x 18 minut čistého času s jednou pětiminutovou přestávkou. Time out v CHL neexistuje. Hlavními hracími dny jsou pondělí a pátek. Podle potřeby budou vkládány další dny.

B. Výstroj hráčů:
Povinností každého hráče je být vybaven kompletní hokejovou výstrojí včetně přilby. Je doporučeno, aby hráči nosili chránič očí. Kalhoty na in-line hokej jsou povoleny. Tato podmínka bude striktně vyžadována. Hráč, který tuto podmínku nesplní, nesmí nastoupit do utkání. Hráči mladší 18 let mají povinnost nosit jako ochranu obličeje kromě helmy i košík.

C. Řízení utkání:
Zápasy v jeden hrací den řídí vždy dva rozhodčí nominovaní VV CHL. Rozhodčímu náleží odměna ve výši 150 Kč za jeden odřízený zápas.
Údaje do zápisu zaznamenává pracovník sedící u zařízení časomíry. V soutěži se budou evidovat odehraná utkání, vstřelené branky a tresty. Tresty budou v časech obvyklých pro hru na čistý čas: 2, 5 a 10 minut hrubého času. Potrestaný hráč odsedí trest na trestné lavici.

D. Soupisky:
Na soupisku smí každý tým uvést maximálně 27 hráčů včetně libovolného počtu brankářů. Brankáři musejí být na soupiskách týmů uváděni. Brankáři musejí být na soupisce svého týmu, zároveň ale můžou (se souhlasem svého týmu) nastoupit za tým jiný (i v jeden den).

Status registrovaného hráče:
Za mužstvo CHL NESMÍ nastoupit ŽÁDNÝ registrovaný hráč, ani brankář. Registrovaným hráčem se rozumí hráč, který ve všech soutěžích ČSLH v ročníku 2008 – 2009 nastoupí k mistrovskému utkání. Pokud tým poruší toto pravidlo, budou mu všechny zápasy, v nichž daný hráč nastoupil, zpětně zkontumovány výsledkem 0:5 a udělena pokuta ve výši 500 korun.

Každý hráč v poli musí být uveden na jediné soupisce. Formulář soupisky lze stáhnout z www.hokej.ceskatrebova.com. Soupisky musejí být odevzdané do 1. září 2008.
Vyplněné a podepsané soupisky budou uveřejněny na oficiálních stránkách CHL www.hokej.ceskatrebova.com a budou také spolu s oboustranně okopírovanými občanskými průkazy hráčů k dispozici na ZS. Každý hráč potvrdí svým podpisem na soupisce pravost uvedených údajů.
Hráči uvedení na soupisce v řádném termínu do 1. září 2008 jsou zaregistrováni zdarma, poté bude každé další doplnění na soupisku za 50 Kč (netýká se přestupů, viz bod 7E). Hráč smí nastoupit do utkání od okamžiku podpisu a dodání všech příslušných dokladů nejdříve druhý den.
Systém: vedoucí družstva dopíše v kanceláři ZS do soupisky příjmení a jméno nového hráče, datum narození, fotografii hráče s jeho podpisem, poplatek 50 Kč se odečte z jistiny. Dopisovat hráče lze pouze do zahájení druhého kola soutěže.

E. Přestupy:
Přestupovat lze pouze do konce prvního kola soutěže za částku 100 korun. V případě nesouhlasu mateřského klubu s přestupem může hráč po uplynutí jednoho měsíce (kdy nenastoupil), požádat VV CHL o projednání. Hráč může v průběhu soutěže přestoupit maximálně jednou.
Systém: vedoucí družstva vyplní přestupní lístek (vyzvednout v kanceláři ZS nebo stáhnout na www.hokej.ceskatrebova.com), uvede datum, jméno, z týmu, do týmu, podpis hráče, podpis vedoucích obou družstev (poplatek 100 Kč bude odečten z jistiny). Přestoupivší hráč smí nastoupit do zápasu nejdříve druhý den po dopsání na soupisku týmu.

F. Nástup k utkání:
Zápasy mají pevně stanovené začátky a nelze na nikoho čekat. V rezervované délce 75 minut je úvodních 10 minut na rozbruslení. Pokud tým není schopen nastoupit po rozbruslení k utkání, počká rozhodčí dalších maximálně 10 minut. Pokud se tým v této době dostaví, utkání se odehraje, popřípadě rozhodčí utkání zkrátí. O výsledku a pokutě pak rozhodne VV CHL. Nenastoupí-li tým ani po čekací lhůtě 10 minut, bude zápas zkontumován. Tým, který se nedostavil, zaplatí pokutu 500 Kč (bude odečtena z jistiny) a druhý tým smí využít led k tréninku.
Tým uvedený v zápisu jako domácí má právo volby barvy dresů. Hosté se musejí přizpůsobit nebo vzít rozlišováky. Minimální počet hráčů pro zahájení utkání je jeden brankář a sedm hráčů v poli.

G. Zápis o utkání:
Zápis o utkání připraví VV CHL podle aktuálních stavů soupisek. O zápis se stará pracovník časomíry, s vedoucími mužstev ho vyplní při rozbruslení, kdy dopíše čísla hráčů a všechny údaje o brankářích, označí kapitány. Po utkání zápis podepíší rozhodčí, doplní se výsledek a poločas, případně zvláštnosti, které se při utkání staly (zranění, vyšší tresty, apod.).

H. Protesty, konfrontace:
O konfrontaci může požádat kapitán družstva rozhodčího v průběhu zápasu, utkání se musí však nejdříve dohrát. Žádost o konfrontaci se zapíše s čísly vyžádaných hráčů IHNED do zápisu. Konfrontaci provádí rozhodčí a pracovník časomíry až po skončení zápasu, za účasti konfrontovaných hráčů a obou vedoucích mužstev v kabině rozhodčích. Nedostavení hráče na konfrontaci se považuje, jako by hráč nastoupil do zápasu neoprávněně. V jednom utkání může být vyžádána konfrontace nejvýše u tří hráčů každého družstva.
Při zjištění neoprávněného startu hráče (na fotografii hráče je někdo jiný), je rozhodčí povinen toto zapsat do zápisu o utkání. Zjištění rozhodčího o totožnosti hráče je konečné a nelze se proti němu odvolat. Pokud VV CHL potvrdí tuto skutečnost, tým je potrestán kontumačním výsledkem 0:5 a pokutou 1000 Kč za každého neoprávněného hráče.

I. Výměna termínů utkání:
Stanovený termín zápasu nelze zrušit. V naléhavých případech lze po dohodě s třetím týmem (nebo mezi čtyřmi týmy) utkání „vyměnit“. Zájemce musí tak učinit předem, dohodu si mezi třemi (čtyřmi) týmy sám sjednat a písemné stanovisko předat vedení CHL nejpozději 48 hodin před zahájením utkání (i e-mailem).

J. Pravidla:
CHL je soutěží bezkontaktní. Znamená to především, že tlačit soupeře na mantinel nebo ho kontaktovat tělem lze pouze v případě, že se oba pohybují stejným směrem. Rozhodčí budou dbát zvýšené pozornosti kontaktům hráče s brankářem, nebezpečné hře holí, fyzickému ataku hráče bez kotouče, nesportovnímu chování a zdržování hry.
Jinak se hraje podle platných pravidel ledního hokeje (zakázané uvolnění, postavení mimo hru).
Tresty budou v časech obvyklých pro hru na čistý čas: 2, 5 a 10 minut hrubého času. Potrestaný hráč odsedí trest na trestné lavici.

Hráč, který byl rozhodčím vyloučen do konce utkání nebo dostal druhý osobní desetiminutový trest (v různých utkáních), má automaticky zákaz startu v následujícím zápase. Nastoupí-li tento hráč přesto do utkání, ve kterém má zákaz startu (mužstva si budou tuto skutečnost sledovat sama), bude týmu výsledek zkontumován 0:5 v jeho neprospěch.

K. Pokuty:
Výši pokut určuje sazebník. Všechny pokuty se strhávají z jistiny složené týmem před zahájením soutěže. V případě vyčerpání jistiny bude tým vyzván ke složení další jistiny 1000 Kč, jinak nesmí pokračovat v soutěži.

Sazebník pokut:
- Pozdní nástup k utkání (nad 10. minut) - pokuta 200 ,-
- Nenastoupení k utkání (nad 20. minut) - kontumace 0:5 plus pokuta 500,-
- Neoprávněný start hráče (z důvodu trestu) - kontumace 0:5
- Neoprávněný start hráče
(při porušení registračních pravidel) - kontumace 0:5 a 1000,- za každého hráče
- Dopsání hráče na soupisku po 1. září 2008 - 50,- Kč
- Přestup hráče - 100,- Kč
- Napadení rozhodčího - dle rozhodnutí VV CHL (možnost vyloučení hráče z ligy, kontumace 0:5)

L. Hodnocení:
Ceny při slavnostním vyhlášení obdrží tři nejlepší týmy v konečné tabulce CHL. Vítěz dostane putovní pohár.
Dále budou vyhlášeni nejlepší střelec, brankář s nejnižším průměrem obdržených gólů v utkání (musí odehrát alespoň polovinu zápasů) a nejslušnější tým.

VV CHL, v České Třebové, 30. 6. 2008